Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Dat iemand met spierzwakte niet goed loopt, is vaak in één oogopslag te zien. Maar hoe komt dat? Welke spieren functioneren niet goed? Kan een orthese het lopen verbeteren? Welke orthese is dan het best? De antwoorden op deze vragen zijn niet eenvoudig.

Beenorthesen bij neuromusculaire aandoeningen is de boekuitgave van de richtlijn Beenorthesen naar maat bij neuromusculaire aandoeningen, een standaardwerk voor alle zorgprofessionals die zich bezighouden met het toepassen van beenorthesen. Het boek behandelt alle stappen in het verstrekkingsproces aan de hand van de Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg. Met deze procesbeschrijving wordt de hele keten van activiteiten van de patiënt en zorgdeskundige in de hulpmiddelenzorg in kaart gebracht; van het signaleren van het probleem van de patiënt, gevolgd door het bepalen van de oplossingsrichting, tot de evaluatie van het verstrekte hulpmiddel.

Voor de verschillende stappen in het zorgtraject zijn werkprotocollen, bijpassende registratieformulieren en beslisschema's opgenomen. Deze kunnen worden gebruikt in het besluitvormingsproces om de keuze voor een orthese, dat het probleem van de patiënt zo goed mogelijk opheft, te onderbouwen, waarbij de patiënt nadrukkelijk wordt betrokken. Het boek geeft een praktische ondersteuning aan zorgprofessionals bij het indiceren, vervaardigen, leren gebruiken en evalueren van beenorthesen. Dit boek beoogt de eenduidigheid in het toepassen van orthesen te verbeteren om het beste functionele resultaat voor de gebruiker te bereiken.

Beenorthesen bij neuromusculaire aandoeningen is geschreven voor medisch studenten, studenten van medisch hogere beroepsopleidingen, revalidatieartsen, fysiotherapeuten, andere (para)medici, orthopedisch instrumentmakers, zorgverzekeraars en patiënten.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Hulpmiddelenzorg

Samenvatting
De afgelopen jaren zijn in Nederland ingrijpende stelselwijzigingen doorgevoerd in de hulpmiddelenzorg. De nieuwe wetgeving gaat niet langer uit van het productaanbod, maar stelt de individuele zorgvraag van de patiënt centraal. Om het centraal stellen van de individuele zorgvraag te kunnen waarborgen, dringt de overheid aan op de ontwikkeling van een uniform en transparant indicatieproces aan de hand van zorgprotocollen. Hiermee kunnen de aard, inhoud en omvang van de individuele zorgvraag beter en objectiever worden bepaald.
Merel Brehm, Frans Nollet

2. Probleem signaleren

Samenvatting
Oorzaken van slappe verlammingen zijn in veel gevallen terug te voeren op ziekten van het perifere zenuwstelsel. Deze ziekten worden samen ook wel ‘neuromusculaire ziekten’ (spierziekten) genoemd. De oorzaak van een neuromusculaire ziekte kan verschillend gelokaliseerd zijn: in de spier zelf, in de synapsspleet (dat is de overgang van de zenuw naar de spier), in de zenuw of zenuwwortel, of in het ruggenmerg (Bach 2004; Bethlem 1984; Walton 1994).
Merel Brehm, Frans Nollet

3. Zorgvraag formuleren

Samenvatting
Het diagnostisch proces omvat de medische diagnose, het vaststellen van de aandoening waaraan de patiënt lijdt en een analyse van de gevolgen voor het functioneren van de patiënt volgens de International classification of functioning disability and health (ICF) (WHO 2001).
Merel Brehm, Frans Nollet

4. Zorgplan maken

Samenvatting
Na het formuleren van de zorgvraag volgt stap 3 in de Procesbeschrijving hulpmiddelenzorg: het maken van het zorgplan. In deze stap wordt de koppeling gemaakt tussen het gewenste niveau van functioneren (human related intended use) en het beoogd gebruik van de orthese (product related intended use). Dit begint met de indicatiestelling; dat wil zeggen met het bepalen of een orthesevoorziening de aangewezen behandelinterventie is voor de functioneringsproblemen (stoornissen, beperkingen en participatieproblemen) en hulpvraag van de patiënt.
Merel Brehm, Frans Nollet

5. Selecteren of vervaardigen van de orthese

Samenvatting
Het selecteren (wanneer voor geprefabriceerd wordt gekozen), dan wel het vervaardigen (bij op maat gemaakt) van een orthese is een complexe stap (stap 5 in de Procesbeschrijving hulpmiddelenzorg). In deze stap worden namelijk de technische en mechanische capaciteiten van de orthese geformuleerd, ofwel het programma van eisen (PvE), op basis waarvan de uiteindelijke orthese geselecteerd of vervaardigd wordt (de schoen wordt ook als onderdeel van de orthese beschouwd). Beide onderwerpen, het formuleren van het PvE en het selecteren/vervaardigen van de orthese, worden in dit hoofdstuk behandeld.
Merel Brehm, Frans Nollet

6. Afleveren en gebruiken van de orthese

Samenvatting
Stap 6 in de Procesbeschrijving hulpmiddelenzorg is het afleveren en gebruiken van de orthese. Indien is gekozen voor een geprefabriceerde orthese, vindt vaak eerst een periode van uitproberen plaats, voordat de definitieve orthese uit het beschikbare marktaanbod wordt besteld en afgeleverd. Tijdens deze periode van uitproberen is het van belang dat de zorgdeskundige instructies geeft aan de patiënt over een juist gebruik van de orthese. Bovendien is het van belang het functioneren en het gebruik van de orthese in relevante omstandigheden te testen en om de geschiktheid van de orthese voor het behandeldoel, het beoogd functioneren en het beoogde gebruik, te evalueren.
Merel Brehm, Frans Nollet

7. Evalueren van de orthesezorg

Samenvatting
Bij de diagnostiek, prognosestelling en behandeling van orthesen maken de revalidatiearts en orthopedisch-instrumentmaker gebruik van meetinstrumenten. Ook in het kader van het evalueren van de orthesezorg wordt gebruikgemaakt van meetinstrumenten.
Merel Brehm, Frans Nollet

Nawerk

Meer informatie

Gerelateerde informatie