Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Doel van de testMet de AVL achterhaalt men óf, en in welke mate, er bij kinderen sprake is van gedragssymptomen van ADHD. De test geeft daarbij een indicatie van de dimensies van ADHD waarbinnen de problemen zich afspelen: aandachtstekort, hyperactiviteit, impulsiviteit of combinaties daarvan. Afname is geïndiceerd bij kinderen die druk, onrustig en zenuwachtig lijken, die impulsief en onnadenkend reageren, die zich slecht kunnen concentreren of die weerbarstig gedrag vertonen. Afname van de AVL helpt bij het op tijd opsporen van deze kinderen en maakt het mogelijk om via preventieve interventies te voorkomen dat zij het risico lopen zich ongunstig te ontwikkelen.

Toepassing• Screening: spoort ADHD-gedragingen op.
• Diagnose: stelt een ADHD-diagnose.• Behandeling/monitoring: volgt de ontwikkeling en meet de effectiviteit van behandeling.
Wat meet de AVL?Met de AVL wordt nagegaan óf, en in welke mate, kinderen de gedragssymptomen van ADHD vertonen. Het instrument bevat drie subschalen:
• Aandachttekort (o.a. snel afgeleid, weinig taakgericht)• Hyperactiviteit (o.a. motorische onrust)• Impulsiviteit (o.a. ongecontroleerdheid, ongeremd gedrag)
Voor wie?Psychologen, (ortho)pedagogen, maatschappelijk werkers, POH GGZ-ers en andere professionele hulpverleners gebruiken de AVL om te bepalen of kinderen kenmerken van ADHD vertonen. De uitslag moet worden geïnterpreteerd door een psychodiagnostisch bevoegd professional. De AVL wordt ingevuld door beoordelaars die goed op de hoogte zijn van het gedrag van het kind, zoals ouders, leerkrachten, groepsleiders etc.

Afname en scoringDe AVL bestaat uit 18 vragen. De beoordelaar geeft aan in welke mate er het afgelopen jaar bij het kind sprake was van de beschreven gedragsaspecten. Het gedrag wordt daarbij beoordeeld op stabiliteit. De afnameduur is ongeveer 15 minuten. Invullen en scoren kan zowel handmatig als geautomatiseerd via Testweb.

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen als u over de handleiding van de AVL beschikt. Bij handmatige scoring gebruikt men naast de scoreformulieren een sleutel.
NormenDe scores vergeleken met normen die het onderscheid tussen wel en geen ADHD-problematiek weergeven. De volgende normgegevens zijn beschikbaar:

Algemene jeugdbevolking, ouders • algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar)• meisjes 4 t/m 11 jaar• jongens 4 t/m 11 jaar• meisjes 12 t/m 18 jaar• jongens 12 t/m 18 jaar
Algemene jeugdbevolking, leerkrachten • algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar)• meisjes 4 t/m 11 jaar• jongens 4 t/m 11 jaar• meisjes 12 t/m 18 jaar• jongens 12 t/m 18 jaar
Klinische normgroep ADHD-kinderen

Materialen• ADHD-vragenlijst– handleiding
• ADHD-vragenlijst– scoreformulieren (set van 50)• ADHD-vragenlijst- sleutel• ADHD-vragenlijst- online afname

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Achtergrond en doel

Samenvatting
Kinderen die blijk geven van ernstige tekorten in aandacht en die overbeweeglijk en impulsief reageren, zijn er altijd geweest. Vroeger werden deze kinderen aangeduid met de term MBD (minimal brain dysfunction). Tegenwoordig wordt dit verschijnsel het ADHD-syndroom (attention-deficit hyperactivity disorder) genoemd.
E. M. Scholte, J. D. van der Ploeg

2. Begripsbepaling, prevalentie en beloop

Samenvatting
ADHD is de meest recente benaming voor kinderen die druk, onrustig en zenuwachtig lijken, die impulsief en onnadenkend reageren, die zich slecht kunnen concentreren en zich door hun weerbarstige gedrag ogenschijnlijk weinig aan hun omgeving gelegen laten liggen. Het is een van de meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en vormt een belangrijke reden waarom kinderen naar het speciaal onderwijs of de jeugdzorg worden verwezen.
E. M. Scholte, J. D. van der Ploeg

3. Diagnostiek van ADHD

Samenvatting
Voordat ADHD kan worden behandeld, zal duidelijk moeten zijn dat deze stoornis aanwezig is. Daarnaast moet bekend zijn hoe het probleem tot stand gekomen is en waardoor het eventueel in stand gehouden wordt. De behandeling kan dan mede op deze oorzaken worden afgestemd. Elke doordachte aanpak van ADHD begint dan ook met een zorgvuldige diagnose.
E. M. Scholte, J. D. van der Ploeg

4. Behandeling van ADHD

Samenvatting
De behandeling van ADHD richt zich op het optimaliseren van de gedrags-, de emotionele en de leerontwikkeling van kinderen. Afhankelijk van de gediagnosticeerde aard van de stoornis zal de behandeling een andere inhoud krijgen. Zo wordt pervasieve ADHD doorgaans met medicijnen behandeld, veelal in combinatie met een psychosociale therapie, zoals gedragstherapie en ouderbegeleiding. Bij tijdelijke of situationeel bepaalde ADHD-klachten volstaat men gewoonlijk met een psychosociale behandeling. Indien er naast ADHD andere problemen spelen, zoals leerproblemen of agressief gedrag, dan zal de behandeling vooral of mede daarop dienen te worden gericht. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste methoden om ADHD aan te pakken kort samengevat.
E. M. Scholte, J. D. van der Ploeg

5. Beschrijving van de ADHD-vragenlijst (AVL)

Samenvatting
In de AVL verwijst het begrip ADHD naar de in par. 2.​3 omschreven drie basisvormen van probleemgedrag bij kinderen, te weten:
1.
aandachtstekort (ongeconcentreerd gedrag en weinig taakgericht);
 
2.
hyperactiviteit (overbeweeglijk gedrag en motorische onrust);
 
3.
impulsiviteit (ongecontroleerd gedrag en weinig remmingen).
 
E. M. Scholte, J. D. van der Ploeg

6. Psychometrisch onderzoek deel I: klinische kinderen

Samenvatting
In dit hoofdstuk worden gegevens betreffende de betrouwbaarheid en de validiteit van de AVL gepresenteerd die zijn ontleend aan onderzoek onder klinische kinderen die door hun pedagogisch begeleiders werden beoordeeld.
E. M. Scholte, J. D. van der Ploeg

7. Psychometrisch onderzoek deel II: normale kinderen

Samenvatting
In dit hoofdstuk worden gegevens betreffende de betrouwbaarheid en de validiteit van de AVL gepresenteerd die zijn ontleend aan onderzoek van twee aselecte steekproeven kinderen uit de algemene Nederlandse jeugdbevolking, die door hun ouders en leerkrachten werden beoordeeld.
E. M. Scholte, J. D. van der Ploeg

8. Testafname

Samenvatting
De AVL dient te worden ingevuld door beoordelaars die goed op de hoogte zijn van het gedrag van het kind. Dit houdt in dat ouders, leerkrachten, maatschappelijk werkers, groepsleiders, psychologen, orthopedagogen en andere professionele hulpverleners de test kunnen gebruiken. De uitslag kan echter alleen worden geïnterpreteerd door psychodiagnostisch geschoolde personen.
E. M. Scholte, J. D. van der Ploeg

9. Normeringsonderzoek

Samenvatting
Voor diagnostische screeningsinstrumenten zoals de AVL is het van belang aan te sluiten bij het actuele normgedrag van jeugdigen. Dit betekent dat het nodig is om de normen periodiek te toetsen en eventueel bij te stellen. We hebben daarom recentelijk opnieuw een normeringsonderzoek uitgevoerd. In dit hoofdstuk behandelen we de opzet, uitvoering en resultaten daarvan.
E. M. Scholte, J. D. van der Ploeg

Nawerk

Meer informatie